Etikettarkiv: Nora kommun

Igen om provtagning

Nora Kommun bestämde sig att inte göra en ny provtagning av vattenkvalitetet i Dalkarlsberg. Jag frågade om lite mer underlag om beslutet och var det baseras på. Min tidigare inlägg hittar ni  HÄR eller bladdrar lite ner i bloggen.
Jag fick ett svar från Jens Råberg som är miljöinspektör på Miljökontoret, Samhällsbyggnad Bergslagen Förvaltningen. I mejlet hänvisas det på en rapport som jag inte fick men jag tror att det räcker med rapporten som jag har: Slutredovisning av kontrollprogram för perioden 2003 – 2009.
Tror att det är bäst att om man vill få en god insikt i sitt vattenkvalitet att man själv ska beställa en provtagning. Då blir det objektivt och får man alla information direkt.
Innan vi flyttade hit gjorde vi en provtagning (vatten som vi tog med till Holland, Hans jobbade på en vattenreningsföretag). Och allt var helt ok. Det är nästan 10 år sedan, så kanske ska vi göra om det någon gång. Nedan underlag från Kommunen.
Hej!

Nedan redovisas varför Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inte ställer krav på Nora kommun att utföra mätningar av utgående vatten från gruvschakten i Dalkarlsberg. Svaret utgår från rapporten ”Dumpad ammunition i gruvschakt i två gruvhål” 1994. Det har också gjorts en senare undersökning ”Dumpad ammunition, Dalkarlsbergsgruvan – Slutredovisning av kontrollprogram för perioden 2003 – 2009”. I denna har det inte mätts på den plats som är mest relevant för halter från avloppsslam och hushållssopor.

1. Grundvattenriktningen enligt rapporten är riktad mot schakten och att utflöde sedan sker till en bäck. Därmed bör enskilda vattentäkter inte kunna förorenas av vatten från gruvhålen. På sida 66 nämns det att risken för läckage till omgivande brunnar bedöms som låg.

2. Halt av föroreningar som är typiska för hushållssopor och avloppsslam var så låga i Bäckaskogschaktet att det är orimligt att de skulle förorena enskilda brunnar även om punkt 1 inte stämmer. Föroreningar i översta delen av Bäckaskogsschaktet (Bilaga 2 , punkt UBH 3) har valts ut för som representativ punkt eftersom vatten flödar från Centralschaktet till Bäckaskogsschaktets övre del. De högsta halterna av lättlösliga föroreningar från slam och sopor bör finnas där. Exempel på föroreningar som indikerar påverkan dessa typer av avfall är: kväve i olika former (ammonium, nitrat, nitrit), fosfor, klorid och natrium. Halter i punkten har jämförts med gränsvärden för offentligt dricksvatten i ”Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten”, bilaga 2. I något fall görs jämförelse med Livsmedelsverkets värden som gäller för enskilda brunnar ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”, bilaga 1 Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Nedan kommenteras halter i övre delen av Bäckaskogsschaktet 1994.

a. Halten av ammonium var 1,8 mg/l (förkortning av milligram per liter vatten). Det kan jämföras med gränsvärde för offentligt vatten på 0,5 mg/l, värden för enskilda vattentäkter där 0,5 mg/l är tjänligt med anmärkning och 1,5 mg/l är otjänligt. Med den utspädning som skulle bli mellan schakt och brunnar, så är det inte rimligt att vatten i schaktet skulle kunna göra att denna parameter överskrids i brunnarna.

b. Halten av totalfosfor var 0,01 mg/l. Denna motsvarar ca 0,03 mg fosfat/l. För offentligt dricksvatten finns inget värde. För enskilda brunnar är gränsen för tjänligt med anmärkning 0,6 mg/l av fosfat.

c. Halten av natrium var 50,9 mg/l. För offentligt vatten finns inget värde. För enskilda brunnar är gränsen för tjänligt med anmärkning 100 mg/l.

d. För klorid finns inget värde från schaktet.

e. Den undersökta enskilda brunn som är närmast Bäckaskogsschaktet har inga överskridanden av halter för klorid, natrium, kväve (nitrat, nitrit, ammonium) eller fosfor. Brunnen ligger på fastigheten Dalkarlshyttan 7:6, provtagningsplats 4. Resultat finns i bilaga 3. Kartskiss finns i bilaga 6.

3. Halter av föroreningar från avloppsslam och hushållsavfall är rimligen högst en kort tid efter att avfallet deponeras och bör sedan minska. Detta eftersom det inte finns uppgifter om att detta avfall är inneslutet. Eftersom en undersökning har gjorts och visat att vatten i schakten då inte skulle kunna orsaka förorening av enskilda brunnar även om flödesriktningen vore riktad mot enskilda brunnar, så finns det inte skäl att tro att detta skulle gälla nu.

Vänliga hälsningar!
Jens Råberg

Ingen provtagning av kommunen

I dag fick jag svar på frågan om provtagning av dricksvatten här i Dalkarlsberg.
Det finns två myndigheter som spelar en roll i denna fråga: Nora Kommun och Myndigheten Generalläkaren som har tillsyn för försvarets verksamheter. De två eftersom både kommunen och Försvarsmakten dumpade många avfall i de gruvorna i Dalkarlsberg.
Kommunen vill inte ta en ny provtagning efter så många år. De tycker inte att det behövs. Till och med inte för att visa bybor för att det inte är någon fara med vår dricksvatten. Jag tänkte att det var något som kommunen borde göra men så tänker inte dem.
Miljöinspektören hos myndigheten Generalläkaren, Helene Nybom, som har tillsyn för försvarets verksamheter har ställt frågan till MiljöProvningsEnheten från Försvarsmakten(MPE/FM) om de borde ta en ny provtagning. Om de gör det då kollas det bara på nivån av bly och explosiv. Men svar på denna fråga kan ta längre tid.
Helene skriver i ett mejl till kommunen: ”
När jag läser sammanfattningen så tolkar jag det som om man i så fall endast skulle analysera bly och explosivämnesrester, vilket kanske inte är tillräckligt om man även tar hänsyn till den övriga dumpningen som kommunen m.fl. är huvudmän för. Jag är därför intresserad av att veta om kommunen bestämmer sig för att gå vidare med egna undersökningar,för då kan jag informera MPE om detta. Ni kan då gemensamt utreda om det finns något ni kan samarbeta kring.
I texten undrar hon om det räcker med bara en provtagning från Försvarsmakten. Ännu en argument för kommunen att göra en provtagning. 

Nedan texten från svaret jag fick från Jens Råberg, Miljöinspektör, Miljökontoret,Samhällsbyggnad Bergslagen Förvaltningen (nytt namn för BMB).
Hej!
Miljökontoret planerar inte att förelägga Nora kommun att utföra mätningar av vatten som rinner från gruvschakt. Detta eftersom det inte finns tecken på att det skulle finnas något farligt vatten på platsen som skulle kunna förorena vattentäkter.

Jag har frågat myndigheten Generalläkaren som har tillsyn för försvaret om de tänkt göra ytterligare provtagning enligt vad de har skrivit att kunde vara aktuellt. Generalläkaren har hittils svarat att frågan har vidarebefordrats.

Du får gärna kontakta mig om detta och även miljöinspektören hos myndigheten Generaläkaren som har tillsyn för försvarets verksamheter: Helene Nybom, Miljöinspektör, Telefon: 08-562 816 76, E-postadress: helene.nybom@mil.se

Jan Norlund har slutat som kommunchef och nu svarar Ingrid Multanen på frågor till kommunchef.

Ett antal e-post som skickats i ärendet bifogas utifall de kan vara till någon nytta.

Vänliga hälsningar!
Jens Råberg
Bifogade mejl-konversationer från 26 januari 2017 hittar ni HÄR.

I slut av november skickade Jens ett mejl till miljöinspektor hos myndigheten Generalläkaren som har tillsyn för försvarets verksamheter med frågan om de har tagits ställning till provtagning. Som svar fick han en kontrollrapport från 2009-12-16.
Från: Jens Raberg
Till: helene.nybom@mil.se
Datum:2016-11-23 09:35
Ärende: Förnyad provtagning Dalkarlsberg – schakt och enskilda vattentäkter?
Hej!
Det finns boende runt gruvschakten som undrar om det är aktuellt att från samhällets sida utföra provtagning i deras vattentäkter. Har det tagits ställning till:
1. Provtagning vid enskilda vattentäkter
2. Förnyad provtagning i schakten?

Ovanstående mot bakgrund av rapportens sammanfattning, sida 1:
”Det kan dock övervägas om det med hänsyn till dumpningens storlek kan vara
motiverat att genomföra en uppföljande provtagning om fem år. Vidare kan det vara av ett visst värde att genomföra en förnyad provtagning av de privata brunnar som gränsar till schakten.”
Vänliga hälsningar!
_________________________
Jens Råberg

Svar:
Hej,
Här är rapporten från kontrollprogrammet, vilken bekräftar den tidigare bilden.
Med vänlig hälsning

Helene Nybom
Miljöinspektör
HKV GL Tillsyn
107 85 Stockholm
Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon: 08562 816 76
Epostadress:
helene.nybom@mil.se

Lennarts artikel om granaten

granat1Lennart Hedberg ringde mig någon gång under juli för att lägga in en artikel på vår facebookgrupp ‘Vi som bor i Viker’.
Det var om granaten, Lennart forskade om det. Han är granne med det så då är det bra att man känner till historien.
Jag la den som en fil på hemsidan så att det var möjligt att länka till filen.
Läs sin artikel HÄR.
I september blir det aktuellt igen o då ska kommunen ordna ett möte till.